0 Comments

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ. TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan 2 Adet İşyerikiraya verilecektir.

 

S.NO

 

 

NİTELİĞİ

 

 

ADRESİ

 

 

ALAN (M2)

 

İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

KİRA BİTİŞ TARİHİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(EN AZ)

 

TAHMİNİ KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ-AYLIK)

 

 

 

1

 

 

 

 

İŞYERİ

 

ANAFARTALAR ÇARŞISI BODRUM KAT 6 NOLU İŞYERİ

 

55 M2 KAPALI ALAN

03/01/2024

15:00

 

SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP

 

17.03.2025

900,00

 

2.500,00

 

 

2

 

İŞYERİ

 

SIHHIYE ÇOK KATLI OTOPARK ÇARŞISI İÇERİSİ NO:6/16

 

16 M2 KAPALI ALAN

03/01/2024

15:00

 

SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP

 

23.12.2025

1.260,00

 

3.500,00

 

 

 1. Geçici teminat tutarı bir yıllık tahmini kira bedelinin %3 ünden az olmamak üzere verilecek olup, yukarıda asgari tutar belirtilmiştir.

 

 1. İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:
 2. İhale Usulü: Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır.
 3. Son Teklif Verme Tarih Saati: 03.01.2024 günü Saat:12:00
 4. İhale Tarih ve Saati: 03.01.2024 günü Saat:15:00

     ç.    İhalenin Yapılacağı Yer: ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu.

 1. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

 1. İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

     İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: ANFA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü

     İhale Dokümanı Satış bedeli: 500,00 (Beşyüz)TL’dir. Şartname bedeli ANFA ANKARA Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti.’ ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. Şartname bedelinin hesaba yatırıldığında, dekontu ibraz edilerek şartname alınabilir. İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların her bir iş yeri için ayrı ayrı şartname ve eklerini alması zorunludur.

    

 1. İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler;

            5.1. Şekli ve içeriği ihale dökümanında bulunan teklif mektubu,

            5.2. Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz,

            5.3. İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz

            5.4. Gerçek Kişiler:

            5.4.1.Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası

            5.4.2.İkametgâh belgesi ve tebligat adresi

            5.4.3.Noter tasdikli imza beyannamesi,

            5.4.4.Adli Sicil Kaydı,

            5.4.5.Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

            5.5. Tüzel Kişiler;

            5.5.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir “Ticaret Sicil Gazetesi”                                                                  

            5.5.2.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

            5.5.3.Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

            5.5.4.Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

            5.5.5.Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

            5.5.6.   Tüzel Kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

    

            5.6.Ortak Girişim Olması Halinde;

 

            5.6.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.4. veya 5.5. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

 

 

 1. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

 

 1. İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.

 

 1. E-Devlet üzerinden alınan belgeler de geçerli olacaktır.

 

 1. İdare tarafından gerekli görülen hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir. İhaleye katılım için yapılan masraflar istekliye aittir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Kapsamında değildir.

 

     İlanen duyurulur.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

  Schedule a Visit