0 Comments

MALTEPE ŞELALE VE MALTEPE KÖPRÜ ALTI 2 TK YAPAY KAYALI ŞELALE SİSTEMİNİN ONARIMI İŞİ

Aşağıda ihale hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

İşin Adı

 MALTEPE ŞELALE VE MALTEPE KÖPRÜ ALTI 2 TK YAPAY KAYALI ŞELALE SİSTEMİNİN ONARIMI İŞİ

İşin Niteliği, Türü

 HİZMET

KİK Kayıt No

 2023/1415764

İdare’nin Adresi

 ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

İdare’nin Telefonu

 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

İhale’nin Yapılacağı Adres

 ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA (İHALE SALONU)

Son Teklif Verme Tarihi

 15-12-2023 14:30

Yayın Tarihi

 05-11-2023 11:00

İhale Durumu

 Tamamlanmadı

İhale Metni

 

MALTEPE ŞELALE VE MALTEPE KÖPRÜ ALTI 2 TK YAPAY KAYALI ŞELALE SİSTEMİNİN ONARIMI İŞİ

Madde 1 – İş sahibi idarenin

1.1. İdarenin;

 1. a) Adı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ
 2. b) Adresi: ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BUL. NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA
 3. c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1903-1911-1913

ç) Faks numarası:    

 1. d) Elektronik posta:

 

Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin;

 1. a) Adı: MALTEPE ŞELALE VE MALTEPE KÖPRÜ ALTI 2 TK YAPAY KAYALI ŞELALE SİSTEMİNİN ONARIMI İŞİ
 2. b) Miktarı ve türü : HİZMET

ç) Yapılacağı yer: MALTEPE ŞELALE VE MALTEPE KÖPRÜ ALTI 2 TK YAPAY KAYALI ŞELALE SİSTEMİ

 1. d) Diğer bilgiler :

 

Madde 3 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

 1. a) İhale kayıt numarası : 2023/1415764

 

 1. b) İhale usulü : 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN İSTİSNALAR 3 ÜNCÜ MADDE (G) BENDİ KAPSAMINDA (KAPALI TEKLİF – KIRIM ORANLARINDA ARTIRIM YAPILMASI) USULÜ İLE TEDARİK EDİLECEKTİR.

 

 1. c) SON TEKLİF VERME TARİHİ; 15.12.2023

 

 1. d) SON TEKLİF VERME SAATİ; 14:30

 

 1. e) Teklif Mektupları, bu Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleriyle birlikte son teklif verme tarih ve saatine kadar ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ (SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜNE) verilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

 

 1. f) Tekliflerin Mektuplarının sunulacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ (ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA) TESLİM EDİLECEKTİR.

 

 1. g) İHALE TARİHİ; 15.12.2023

 

 1. h) İHALE SAATİ; 15:00

 

 1. i) İhalenin yapılacağı adres: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ ALTINPARK MAHALLESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:142/6 AYDINLIKEVLER ALTINDAĞ/ANKARA

 

 1. j) İhale komisyonunun toplantı yeri: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ İDARİ BİNA İHALE SALONU

 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen (son teklif verme) tarih ve saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.) Ancak İhale Kapalı Teklif-Kırım Oranlarında Artırım Yapılması Usulü ile gerçekleştirileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde ihale salonunda bulunmamaları durumunda ise ilk teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir.

 

3.3. Verilen teklif, alımın iptal edilmesi veya zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

 

3.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

                                                                                

3.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

                              

3.6. Saat ayarlarında Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

 

3.7. Sözleşme konusu ürünler Teknik Şartnameye göre tedarik edilecektir.

 

Madde 4 – İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. ANCAK, İHALEYE TEKLİF VERECEK OLANLARIN İDARECE ONAYLI İHALE DOKÜMANINI SATIN ALMASI ZORUNLUDUR.

                              

4.2. İhale dokümanının görülebileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ(SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ)

                              

4.3. İhale dokümanının alınabileceği yer : ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ (SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ)

                                                                                  

4.4. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil)  :     500,00.-TL (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI)

İhale dokümanı bedeli şirketimizin Anfa Ankara Altınpark İşl.Ltd.Şti.’ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. İhale dokümanı idareden talep edilmesi halinde doküman ücretinin banka hesabına yatırıldığına dair makbuz idareye sunulması zorunludur.

                                                                           

4.5. İhale dokümanını almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

 

Madde 5 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge (Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Belge Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından düzenlenmesi halinde Ad Soyad, Tarih, Kaşe ve Mühürlenerek imzalanacaktır. Belgenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından düzenlenmesi halinde ise Ad Soyad, Tarih, Kaşe ve SMMM’in özel (TÜRMOP) kaşesi kullanılarak imzalanacaktır.) ile birlikte tüzel kişiliğin yetkiyi gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

 

 1. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği süresi dolmamış, ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyetini sürdürdüğünü tevsik eden Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği süresi dolmamış, ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyetini sürdürdüğünü tevsik eden Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

 

 1. c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,

 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞL. LTD. ŞTİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE yatırıldığını gösteren makbuzlar,

 

 1. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

 1. e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

 

5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

5.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

5.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

Madde 6. İhaleye Konsorsiyumlar teklif veremez

 

Madde 7. İsteklilerden teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacaktır.

 

Madde 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.

 

BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.

 

  Schedule a Visit