Yazdır
Yayınlanma Tarihi 11.09.2019 11:43
İşin Adı Mamak Şehit Ertan Akgül Parkı İçerisinde Bulunan, 1 Adet Halı Saha, 1 Adet Hizmet Binası kiraya verilmesi işi
İşin Niteliği, Türü ve Miktarı Mamak Şehit Ertan Akgül Parkı İçerisinde Bulunan, 1 Adet Halı Saha, 1 Adet Hizmet Binası kiraya verilmesi işi
İdare'nin Adresi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler - Altındağ /ANKARA
İdare'nin Telefonu 0312 596 90 00 / 1907 - 1906
İdare'nin Faksı 0312 317 97 10
İhale'nin Yapılacağı Adres Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Fuar Alanı B Salonu
Son Teklif Verme Tarihi 23.09.2019 10:00
İhale Metni

ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

Madde 1. Mülkiyeti ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve aşağıda niteliği, adresi ve sair detayları bulunan taşınmaz kiraya verilecektir.

Madde 2. Kiraya Verilecek Taşınmazın:

2.1. İli : ANKARA

2.2. İlçesi : MAMAK 

2.3. Mahallesi : 

2.4. Mevkii : Şehit Ertan AKGÜL Parkı içi

2.5. Yüzölçümü : 1205 m2 alan (1125 m2 açık 80 m2 kapalı)

2.6. Niteliği : 1 adet Halı saha ve 1 adet hizmet binası

Madde 3. Kiraya verilecek yerin tahmini kira bedeli KDV Hariç aylık 2.500,00 TL. dir.

Madde 4. Geçici teminat tutarı bir yıllık tahmini kira bedelinin %3 ünden az olmamak üzere verilecek olup, geçici teminat tutarı 900,00 TL.’dir.

Madde 5. Kiralama Süresi: Taşınmaz 29.11.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.

Madde 6. İHALE USULÜ, İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ:

6.1. İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

6.2. İhale (Son Teklif Verme) Tarih : 23.09.2019

6.3. İhale (Son Teklif Verme) Saati : 10:00

6.4. İhalenin Yapılacağı Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Fuar Alanı B Salonu.

6.5. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ldt. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7. İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ldt. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ldt. Şti. Satınalma Müdürlüğü

İhale Dokümanı Satış bedeli: 100,00 (Yüz)TL (Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ldt. Şti. Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır)

İstekliler, şartname ve eklerini Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, ancak ihaleye katılacak olanların şartname ve eklerini alması zorunludur.

Madde 8 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

8.1. Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu,

8.2. Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair makbuz. 

8.3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 

8.4. Gerçek Kişiler:

8.4.1. Nüfus cüzdanı sureti

8.4.2. İkametgâh belgesi

8.4.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

8.4.4. Adli Sicil Kaydı, 

8.4.5. Vekâleten katılım durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

8.5.Tüzel Kişiler:

8.5.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi" 

8.5.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

8.5.3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

8.5.4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

8.5.5. Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

8.6.ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: 

8.6.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 8.4. veya 8.5.maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

8.7. İhaleye katılım için istenilen belgelerden, E-Devlet üzerinden alınabilen belgelerde geçerli olacaktır.

8.8. İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.

Madde 9. İdare tarafından gerekli görülen hallerde ihale, ihale saatinden önce iptal edilebilir. İhaleye katılım için yapılan masraflar istekliye aittir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Kapsamında değildir.

İlanen duyurulur.

 

 

TÜM İHALE DUYURULARI

ANKARA'DA HAVA